گیمبال محصول جدید – Erco

چراغی ساده با ابعاد کوچک و قابلیت تنظیم درجه تابش مطلوب برای سقف های بلند و فضاهایی دارای محدودیت نصب