هتل لمریدین، سئول – Erco

نور دلچسب برای خانه ایی دور از خانه – در مورد روشنایی هتل 5 ستاره Hotel Le Méridien واقع در کره جنوبی، طراحان نورپردازی von bitzro & partners با طراحی نور فضاهای داخلی و رعایت مفهوم نورپردازی برای مناطق بیرونی که توسط طراحان EON SLD – انجام شد و با کمک محصولات ERCO این برنامه ها را به واقعیت تبدیل کردندکه همه شرکت کنندگان در این سناریو نورپردازی یک فلسفه مشترک را مربوط به درک نور به عنوان ابعاد بعدی معماری دنبال کنند.