استخر قهرمانی ۹ دی (شهید شیرودی)

اطلاعات پروژه

موقعیت:تهران - مفتح جنوبی

معمار:-

سال اجرایی: ۱۳۸۹

جزئیات پروژه

اولین استخر قهرمانی شنای کشور با چراغ های Siteco المان با پخش نور نامتقارن تجهیز شده است. شدت روشنایی ۱۲۰۰ لوکس در سطح اب و ۱۰۰۰ لوکس عمودی در قسمت دایو تامین شده است. محاسبات رونشایی این پروژه از جمله موارد چالش برانگیز بود.


برندهای مورد استفاده