جاب

اطلاعات پروژه

موقعیت:جردن

معمار:مانی صدرایی

سال اجرایی: 2017

جزئیات پروژه

روشنایی دلپذیر در یک دفتر قطعا یکی از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار بر سلامت کارکنان است. مطالعات نشان می دهد که هنگامی که کیفیت نور در فضای کاری افزایش می یابد، مردم نسبت به خستگی بسیار کمتر ادعا می کنند و تعداد اشتباهات نیز کاهش می یابد.

برند های مورد استفاده