موزه منیر

اطلاعات پروژه

موقعیت:باغ نگارستان

معمار:رنا دیزاین

سال اجرایی: 2017

جزئیات پروژه

برند های مورد استفاده