ونوس شیشه

اطلاعات پروژه

موقعیت:پاسداران

معمار:رنا دیزاین

سال اجرایی: 2014

جزئیات پروژه

برند های مورد استفاده