صدرا شیراز

اطلاعات پروژه

موقعیت:شهر شیراز

معمار:مهرداد ایروانیان

سال اجرایی: 2013

جزئیات پروژه

برند های مورد استفاده