فریکادل

اطلاعات پروژه

موقعیت:برج ASP

معمار:نهال حمیدی

سال اجرایی: 2017

جزئیات پروژه

برند های مورد استفاده