مرکز خرید روشا

اطلاعات پروژه

موقعیت:فرمانیه

معمار:دژار

سال اجرایی: 2015

جزئیات پروژه

برند های مورد استفاده