بازار چارسو

اطلاعات پروژه

موقعیت:خیابان جمهوری

معمار:محمد مجیدی

سال اجرایی: 2014

جزئیات پروژه

برند های مورد استفاده